ប្រធានបទអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ
ខ្ញុំជាអ្នកលេងល្បែង, តែងតែមាន.
Browsing Category

XBOX

Experience the new generation of games and entertainment with Xbox. Explore consoles, new and old Xbox games and accessories .

Niche Spotlight – Worms Rumble

Today’s Niche Spotlight is Worms Rumble, a 2.5D multiplayer shooter by Team17 Digital. Worms Rumble reimagines the classic franchise as a 2.5D arena shooter for up to 32 កីឡាករ. Frag your friends in

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អ្នក. យើងនឹងសន្មតថាអ្នកមិនអីទេ, ប៉ុន្តែអ្នកអាចបដិសេធជ្រើសយកប្រសិនបើអ្នកចង់. ព្រមទទួល អាន​បន្ថែម

គោលនយោបាយភាពឯកជននិងឃុកឃី