ප්‍රකාශක තේමාව
මම ක්‍රීඩකයෙක්, හැමදාම.
Browsing Category

පීසී

Haven Review – Third Wheel

Storytelling in games tends to shy away from delving deep into romantic relationships. Sure, games reference relationships all the time as a vehicle for investing you in the protagonist’s struggle and

ඔබගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට මෙම වෙබ් අඩවිය කුකීස් භාවිතා කරයි. අපි හිතමු ඔයා මේකට කමක් නැහැ කියලා, නමුත් ඔබට අවශ්‍ය නම් ඉවත් විය හැකිය. පිළිගන්න වැඩිදුර කියවන්න

රහස්‍යතා සහ කුකීස් ප්‍රතිපත්තිය