ප්‍රකාශක තේමාව
මම ක්‍රීඩකයෙක්, හැමදාම.
Browsing Category

පුවත්

Facebook reveals Oculus Quest 2

Facebook has revealed the Oculus Quest 2 headset seemingly ahead of an official announcement planned for this week. A couple of videos popped up on the Facebook Blueprint website showing off

ඔබගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට මෙම වෙබ් අඩවිය කුකීස් භාවිතා කරයි. අපි හිතමු ඔයා මේකට කමක් නැහැ කියලා, නමුත් ඔබට අවශ්‍ය නම් ඉවත් විය හැකිය. පිළිගන්න වැඩිදුර කියවන්න

රහස්‍යතා සහ කුකීස් ප්‍රතිපත්තිය