ප්‍රකාශක තේමාව
මම ක්‍රීඩකයෙක්, හැමදාම.
Browsing Category

XBOX

Experience the new generation of games and entertainment with Xbox. Explore consoles, new and old Xbox games and accessories .

Outriders is suffering login issues on launch day

Outriders is suffering launch day login issues as a raft of problems have emerged. People Can Fly's looter shooter launched today across PC, සෙල්ලම් කිරීමේ ස්ථානය 4, සෙල්ලම් කිරීමේ ස්ථානය 5, Xbox Series X and S as

It Takes Two Review

Game: It Takes TwoPlatforms: PS4/PS5, Xbox One, පීසී, Xbox Series X and S Genre: Action-Adventure/Split-Screen Co-opDeveloper: HazelightPublisher: Electronic ArtsReviewed on PS4 It takes two is

ඔබගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට මෙම වෙබ් අඩවිය කුකීස් භාවිතා කරයි. අපි හිතමු ඔයා මේකට කමක් නැහැ කියලා, නමුත් ඔබට අවශ්‍ය නම් ඉවත් විය හැකිය. පිළිගන්න වැඩිදුර කියවන්න

රහස්‍යතා සහ කුකීස් ප්‍රතිපත්තිය