ප්‍රකාශක තේමාව
මම ක්‍රීඩකයෙක්, හැමදාම.

WRUP: Memories edition

Now that we’re done with What Are You Playing, we can look back at some of the great memories this column has produced over the years. Who can forget Reginald and the elocution of a bird, for example?

Why Deep Down Needs to Return

Almost eight years ago, Capcom took the stage at the PlayStation Meeting event where Sony debuted the PS4 and revealed what looked at that time to be one of their most exciting and ambitious projects

ඔබගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට මෙම වෙබ් අඩවිය කුකීස් භාවිතා කරයි. අපි හිතමු ඔයා මේකට කමක් නැහැ කියලා, නමුත් ඔබට අවශ්‍ය නම් ඉවත් විය හැකිය. පිළිගන්න වැඩිදුර කියවන්න

රහස්‍යතා සහ කුකීස් ප්‍රතිපත්තිය