ප්‍රකාශක තේමාව
මම ක්‍රීඩකයෙක්, හැමදාම.
Browsing Category

Xbox One

අද PS4 වෙත කප්හෙඩ් ප්‍රධානීන්, රසවත් අවසාන පා se මාලාව ඩීඑල්සී ප්‍රමාද වී දියත් කරන අතර “එය සූදානම් වන විට”

Studio MDHR has announced Cuphead is heading to PlayStation 4 today, and a delay in The Delicious Last Course DLC during the Summer Game Fest Indie Studio Update. The upcoming DLC for Cuphead– The

ඔබගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට මෙම වෙබ් අඩවිය කුකීස් භාවිතා කරයි. අපි හිතමු ඔයා මේකට කමක් නැහැ කියලා, නමුත් ඔබට අවශ්‍ය නම් ඉවත් විය හැකිය. පිළිගන්න වැඩිදුර කියවන්න

රහස්‍යතා සහ කුකීස් ප්‍රතිපත්තිය