ප්‍රකාශක තේමාව
මම ක්‍රීඩකයෙක්, හැමදාම.
Browsing Category

Xbox One

Tales of Arise launches September

Bandai Namco role-playing game Tales of Arise launches on 10th September (or the 9th in Japan) for PC, සෙල්ලම් කිරීමේ ස්ථානය 4, PS5, Xbox One and Xbox Series X/S. Alongside word of that release date,

ඔබගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට මෙම වෙබ් අඩවිය කුකීස් භාවිතා කරයි. අපි හිතමු ඔයා මේකට කමක් නැහැ කියලා, නමුත් ඔබට අවශ්‍ය නම් ඉවත් විය හැකිය. පිළිගන්න වැඩිදුර කියවන්න